Veelgestelde vragen

Algemene vragen

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een regeling die bedoeld is voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus te kampen hebben met een substantieel omzetverlies van ten minste 20% (en per januari 2021 ten minste 30%).
Lees hieronder over NOW 3.0, 2.0 en 1.0.
NOW derdenverklaring is onderdeel van Knol & Co. Financieel Advies B.V. Wij zijn een administratiekantoor kantoor in Groningen.
Lees hieronder over de eindafrekening van de NOW.
Ja zeker! Voor bedrijven die een derdenverklaring nodig hebben kan Knol & Co. Financieel Advies B.V. die verzorgen. Hiervoor hebben we een aantal gegevens met betrekking tot het voorschot en de omzetdaling nodig. Neem contact met ons op>>
Ja zeker! Voor bedrijven die een accountantsverklaring nodig hebben kan Knol & Co. Financieel Advies B.V. die verzorgen. Voor deze verklaring werken wij samen met VDW Accountancy B.V. Neem contact met ons op>>
Ja zeker! Ben je het niet eens met de beslissing van het UVW op je aanvraag tegemoetkoming NOW of de eindafrekening dan kunnen wij namens jou bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na de datum die op de beslissing van het UWV staat.

Eindafrekening NOW

Binnen bepaalde tijd na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient er een vaststelling van de subsidie aangevraagd te worden. Voor NOW 1.0 kan dit vanaf 7 september gedaan worden. Met de definitieve loonsom en het definitieve omzetverlies wordt de definitieve tegemoetkoming door het UWV vastgesteld. Daarna wordt de definitieve tegemoetkoming vergeleken met het voorschot. Het verschil wordt teruggevorderd of nabetaald. In sommige gevallen is er een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig. Lees hieronder meer.
Bij het invullen van het formulier heb je de onderstaande gegevens nodig:
 • het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet;
 • de brief met de beslissing over de aanvraag tegemoetkoming NOW;
 • zo nodig: een accountantsverklaring of derdenverklaring (pdf-bestand);
 • de periode waarover je de tegemoetkoming NOW hebt aangevraagd;
 • de omzet en het werkelijke omzetverlies in die periode;
 • een printer en/of een scanner;
 • kopie van een bankafschrift;
 • de Rekenhulp Simulatie NOW;
 • de Rekenhulp Omzetverlies.
Bij de aanvraag van een definitieve berekening is een accountantsverklaring alleen verplicht in de volgende situatie:
 • Als het voorschot boven de € 20.000,- of het vaststellingsbedrag boven de € 25.000,- is, dan moet er een derdenverklaring komen die de omzetdaling bevestigt.
Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot. Bij de aanvraag van een definitieve berekening is een accountantsverklaring alleen verplicht in de volgende situaties:
 • Bij een voorschot van €100.000 of meer;
 • Bij een definitieve tegemoetkoming van €125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).
Het loket voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW 1.0 stelt UWV op 7 oktober open.
 • Als je een derdenverklaring nodig hebt, dan heb je 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen;
 • Als je een verklaring van een accountant nodig hebt, dan heb je 38 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen;
 • Hierdoor is het mogelijk om de eindafrekening te laten meelopen met de jaarrekeningcontrole of jaarafsluiting;
 • Maak hierover tijdig afspraken met je boekhouder, administratiekantoor of accountant.
Ja, je moet nog een definitieve berekening tegemoetkoming NOW aanvragen. Als je geen verklaring nodig hebt omdat je voorschot onder de € 20.000 zit, dan moet je nog wel een aanvraag voor vaststelling bij het UWV indienen. Dit kan via uwv.nl/now.
Bent je het niet eens met de beslissing van het UVW op je aanvraag tegemoetkoming NOW dan kun je bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.
Ja, er is een simulatietool om in te schatten hoe hoog het definitieve bedrag van de tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. Ga naar de simulatietool >>
 • Als een werkgever geen 20% omzetverlies heeft, zal hij zijn voorschot moeten terugbetalen. De werkgever kan dan een nihilstelling aanvragen, door in het aanvraagformulier zijn omzetpercentage (<20%) in te voeren. Daarbij hoeft je geen accountantsverklaring te overleggen.
 • Ook is het altijd mogelijk om de aanvraag in te trekken en het subsidievoorschot terug te betalen.
 • Als een accountant een afkeurende verklaring afgeeft zal de subsidie op nihil worden gesteld. Dit betekent dat het uitgekeerde voorschot in zijn geheel zal worden teruggevorderd.
Dit betekent dat de werkgever bij een te hoog verleende subsidie tot € 500,- niets terug hoeft te betalen. De werkgever ontvangt wel een terugvorderingsbeschikking, maar UWV gaat in dat geval niet over tot invordering.
Check per steunmaatregel de bijbehorende data en zet deze in je agenda. Regelt een adviseur deze steunpakketten, stem dan ook met hem deze deadlines af.   Download het overzicht hier: Overzicht NOW

Over NOW 3.0

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober 2020 met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.
 • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over het 1e tijdvak (oktober, november en december 2020) of 30% omzetverlies verwacht vanaf januari 2021 (tijdvakken  2 en 3) komt in aanmerking. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden. Deze wordt op korte termijn aangepast aan de NOW3.
 • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan het geldende omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste het geldende omzetverlies heeft, komen in aanmerking mits ze aan de aanvullende voorwaarden voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau voldoen. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.
 • Over 2020 (voor NOW3 eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW3 tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, voor hen geldt een bredere verplichting.
 • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot / het definitieve subsidiebedrag).
 • Voor deelname aan NOW 3 die per 1 oktober geldt, maakt het niet uit of u wel of niet hebt deelgenomen aan de NOW1 (maart, april, mei) of de NOW2 (juni, juli, augustus, september). Als u vanaf 16 november voor de eerste keer een NOW-aanvraag doet, kunt u de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 oktober, 1 november, of  1 december. Indien u eerder een beroep heeft gedaan op de voorgaande tranche van de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor. De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW3 vastgesteld op juni 2020 (peildatum 15 augustus).
De belangrijkste wijzigingen
 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%;
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%;
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten;
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon;
 • Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.
De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent drie tijdvakken:
 • NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 • NOW 3.2: van 1 januari tot 1 april 2021
 • NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021
Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3. NOW 3.1 kan vanaf 16 november tot en met 13 december worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.
 • NOW 3.1: Je kunt tussen 16 november en 13 december bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december (NOW3, eerste tijdvak)
 • NOW 3.2: Voor de NOW 3, tweede tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
 • NOW 3.3: Voor de NOW 3, derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.
Het verstrekte voorschot kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van de subsidieontvanger, als dit ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of als niet aan de verplichtingen is voldaan.
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2. Vanaf het tweede tijdvak, vanaf 1 januari 2021, moet het omzetverlies ten minste 30% per tijdvak bedragen.
In de NOW is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing richting ander werk. Ter ondersteuning stelt het kabinet in 2020 € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Voor 2021 is nog eens € 67 miljoen beschikbaar gesteld.
In de NOW 3 zijn er geen gevolgen meer voor de hoogte van de subsidie als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt. In de NOW 1 en 2 kreeg de werkgever een korting op de subsidie als hij ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Dat is met de NOW 3 niet meer zo. Het betekent natuurlijk niet dat een werkgever zomaar iemand mag ontslaan. Het gewone ontslagrecht blijft gelden. Dat betekent dat de werkgever toestemming moet vragen bij UWV of via de rechter om een werknemer te kunnen ontslaan, en dat hij een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer.
Het is mogelijk om het voorschot uit te rekenen met behulp van een simulatie-tool. https://www.simulatienow.nl/

Over NOW 2.0

De NOW 2.0 is de tweede aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW. De tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Elke werkgever kan NOW 2.0 aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd.
Voor NOW 2.0 zijn de volgende voorwaarden erbij gekomen:
 • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 4 maanden komt in aanmerking. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden;
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door. De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen. De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag;
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen;
 • Let op: ondernemingen die behalve loonsteun tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten via de TOGS en TVL, moeten die subsidie als omzet tellen bij de NOW-aanvraag.
 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is;
 • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Is dat toch noodzakelijk, dan vermindert zijn subsidie met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.
 • Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebrek daaraan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Of, indien dat niet het geval is, deze partijen om mediation hebben gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.
 • De werkgever heeft de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
 • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring (afhankelijk van de hoogte van het voorschot / het definitieve subsidiebedrag).
 • Voor deelname aan NOW 2.0 die per 1 juni geldt, maakt het niet uit of u wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei). Indien je vanaf 6 juli een eerste aanvraag doet, kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak (NOW2.0) vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei).
 • De periode tegemoetkoming is gewijzigd. De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020;
 • Voor toekenning van de subsidie wordt de loonsom van maart 2020 (of november 2019) als uitgangspunt genomen;
 • Na goedkeuring van de aanvraag keert het UWV een voorschot uit, verspreid over 2 termijnen. De eerste betaling (voor de eerste 2 maanden) ontvang je zo snel mogelijk nadat het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd. De tweede betaling krijg je ongeveer 2 maanden daarna;
 • Er mogen geen winstuitkering en bonussen uitgekeerd worden aan aandeelhouders, bestuur en directie. Ook mogen eigen aandelen niet verkocht worden;
 • Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak;
 • In plaats van de ontslagboete van 150% van het salaris, dat in mindering wordt gebracht op de subsidie bij een ontslagaanvraag bij het UWV in de NOW-periode, is er in de NOW 2.0 een correctie van maar 100%.
Als een werkgever NOW aanvraagt, gaat hij ermee akkoord dat de naam van de organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens worden niet openbaar gemaakt. Vanaf begin juli 2020 publiceert UWV dit op de website. Dit geldt ook voor de eerste aanvraagperiode NOW. Het kabinet vindt het belangrijk om transparant te zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.
In het geval van meerdere loonheffingsnummers is het nodig om per loonheffingennummer een aanvraag in te dienen. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij verwacht voor de gehele onderneming. Hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde referentieperiode in.
Als de omzet in 2020 hoger is dan in 2019 dan is omzetdaling moeilijk aan te tonen. Dit komt omdat de omzet met de gemiddelde omzet over heel 2019 vergeleken wordt. NOW tegemoetkoming aanvragen is dan niet mogelijk.

Over NOW 1.0

Ondernemers konden met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachtten ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis. De NOW 1.0 tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden. Namelijk voor de maanden maart, april en mei 2020.
Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking.
 • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft;
 • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen;
 • De werkgever krijgt daarbij de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken; - De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de coronacrisis. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt;
 • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten;
 • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie;
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
De werkgever, die tenminste 20% omzetverlies verwacht, dient de aanvraag in bij het UWV. Daarbij committeert hij zich vooraf aan de verplichting om voor zijn werknemers géén ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming aanvraagt. De werkgever zal het loon 100% doorbetalen. De tegemoetkoming NOW wordt betaald als voorschot. Na ontvangst van het voorschot wordt definitief berekend op hoeveel tegemoetkoming de werkgever recht heeft.
Als blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen.
Een van de voorwaarden is dat de werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV? Dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:
 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.
Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschotter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest
Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de NOW tegemoetkomingsregeling.
De omzetdaling van maart, april en mei 2020 wordt vergeleken met de omzet van januari t/m december 2019 (referentieperiode) gedeeld door 4. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling.
Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten. Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.
Nee. De NOW 1.0 subsidie wordt niet als omzet meegerekend bij de vaststelling van de hoogte van de NOW subsidie. In de NOW 2.0 zal expliciet opgenomen worden dat de NOW subsidie niet als omzet wordt meegerekend bij het vaststellen van de omzetdaling. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies wel meegeteld als omzet indien deze betrekking hebben op referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW.